ទូរស័ព្ទមកយើងដោយផ្ទាល់: (+៨៥៥) ២៣ ៨៨៨ ៨២១
អ៊ីមែល: info@aac.com.kh
ទូរសារ: (+៨៥៥) ២៣ ៨៨៨ ៨២៥

Member-Benefits

អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សមាជិក

អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សមាជិក

 

នៅពេលដែលលោកអ្នកក្លាយជាសមាជិករបស់សមាគមយានយន្តកម្ពុជា លោកអ្នកអាចរីករាយជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស ដូចជា៖

 

សេវាកម្មជំនួយតាមដងផ្លូវ

 

 • សេវាបញ្ឆេះអាគុយ
 • សេវាប្តូរអាគុយ
 • សេវាសណ្តោងរថយន្ត
 • សេវាត្រួតពិនិត្យរថយន្ត

 

អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម

 

លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើង ដែលមានដូចជា៖

 • សណ្ឋាគារ
 • ហាងទំនិញ
 • យានដ្ឋានជួសជុលរថយន្ត
 • ភោជនីយដ្ឋាន

 

អត្ថប្រយោជន៍រួម

 

ជាមួយនឹងសមាគមយានយន្តទាំង 220 ទូទាំង 130 ប្រទេស

 • សេវាសណ្តោងរថយន្ត៖ ពត៌មាន និងផ្លូវទាក់ទង
 • ការបញ្ចុះតម្លៃលើការទិញផែនទី និងសៀវភៅមគ្គុទេស នៅសាខាការិយាល័យរបស់សមាគម
 • កាបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់ សណ្ឋាគារ និងការជួលរថយន្ត នៅតាមប្រទេសសមាជិក ដែលចូលរួមកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃជាសាកល

 

 

* អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សមាជិក៖ លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ត្រូវបានអនុវត្ត