ទូរស័ព្ទមកយើងដោយផ្ទាល់: (+៨៥៥) ២៣ ៨៨៨ ៨២១
អ៊ីមែល: info@aac.com.kh
ទូរសារ: (+៨៥៥) ២៣ ៨៨៨ ៨២៥

ពត៌មាន

ព្រឹត្តិប័ត្រពត៌មានតំបន់ទី2 លេខ7 ប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ 2016

ព្រឹត្តិប័ត្រពត៌មានតំបន់ទី2 លេខ7 ប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ 2016

យុទ្ទនាការណ៍មួកសុវត្ថិភាពដើម្បីកុមារ របស់សមាគមយានយន្តកម្ពុជា ត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងព្រឹត្តិប័ត្រពត៌មានលេខនេះ។ ព្រមជាមួយគ្នានេះផងដែរ ការផ្សព្វផ្សាយ "យុទ្ធនាការណ៍ Safe Steps" នៅក្នុងកម្មវិធី CAMAUTO ឆ្នាំ 2016 ក៏បានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងទំព័រតែមួយជាមួយគ្នាទៀតផង។


ដៃគូរបស់យើង