ទូរស័ព្ទមកយើងដោយផ្ទាល់: (+៨៥៥) ២៣ ៨៨៨ ៨២១
អ៊ីមែល: info@aac.com.kh
ទូរសារ: (+៨៥៥) ២៣ ៨៨៨ ៨២៥

អំពីយើង

ចក្ខុវិស័យ

ចក្ខុវិស័យចំបងរបស់យើង គឺផ្តល់នូវសេវាកម្មផ្នែកយានយន្ត ដែលមានគុណភាពល្អបំផុត ដល់សមាជិកអង្គការរបស់យើង ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។